پخش چرم گوسفندی صادراتی

پخش چرم گوسفندی صادراتی به روش های مختلفی در سراسر ایران اعمال می شود و نقش بسیار مهمی در افزایش میزان فروش دارند.
کشور ایران از جمله کشور های فعال در زمینه تولید چرم های مختلف می باشند و از عمده تولیدات آن چرم های گوسفندی هستند که با کیفیتی بسیار عالی تنولید می شوند. این چرم ها مرغوب را چرم گوسفندی صادراتی می گویند که در بازار ها به وسیله نمایندگی ها پخش می شوند.
چرم فروش