مرکز فروش چرم گوسفندی بی رنگ

مراکز فروش چرم ورنی با فروش های عمده خود سبب می شوند که سود دهی این چرم ها در حد بالایی در ایران افزایش یابد.
نمونه ای دیگر از چرم های گوسفندی چرم های بی رنگ هستند که دارای قابلیت های بسیاری می باشند.

چرم pvc را معمولا د ر کارخانه های تولیدی در رنگ و طرح های زیبایی در می آورند تا در زمینه های تزیینی به کار برده شوند. چرم های مذکور بیشتر از طریق مراکز فروش داد و ستد می شوند.