مرکز فروش چرم گاوی فلوتر

چرم های گاوی فلوتر بیشتر از طریق مراکز فروش به طور عمده معامله می شوند و در بازار های شهری ایرانی به صورت حضوری قابل خریداری می باشند.
از مشخصات بارز چرم های گاوی فلوتر این است که در برابر خراش و ساییدگی مقاوم بوده که این خود یک مزیت عالی می باشد و سبب برتری این چرم ها نسبت به دیگر هم نوعان می گردد. مراکز فروش فعالی در اکثر نقاط ایران وجود دارد که کار فروش را در سطح کلی انجام می دهند.
چرم فروش