مرکز خرید چرم گوسفندی خام

بازار فروش عالی که چرم خام گوسفندی خام دارند موجبات ایجاد مراکز خرید بسیاری را در شهر های کوچک و بزرگ ایرانی فراهم می آورند.

همان طور که می دانید پوست های گوسفندی برای این که فاسد نشوند ابتدا دباغی می شوند و به چرم قبل از دباغی چرم گوسفندی خام می گویند که توسط شرکت های تولیدی مختلفی ساخته می شوند.

چرم بزی طرح دار موفق شده اند مراکز خرید بسیاری را به خود اختصاص دهند.