مرکز خرید چرم اشبالت camel

مراکز خرید چرم طبیعی گاوی غالبا چرم های مورد معامله خود را از طریق کارخانه های تولیدی این چرم ها تهیه می کنند و در بازار ها ارائه می دهند.

وجود پرزهایی در سطح چرم گاوی درجه یک سبب می شود تا این چرم ها آلودگی ها را سریع به خود جذب کنند. این چرم های شتری علاوه بر این که به صورت اینترنتی داد و ستد می شوند بعد از تولید وارد مراکز خرید مختلف می شوند تا به طور عمده به فروش برسند و در اختیار مشتریان قرار بگیرند.