شرکت تولیدی چرم گاوی اصل

شرکت تولیدی چرم گاوی ضخیم را می توان در شهر های مختلف ایران مشاهده کرد و چرم ها را از این شرکت ها خریداری نمود.

چرم های گاوی چرم هایی سفت هستند که نسبت به چرم های بزی از انعطاف پذیری کمتری برخوردار می باشند و همین امر سبب می شود لباس های تولید شده از این چرم ها به صورت ایستا باشند.

چرم گاوی درجه یک در شرکت های تولیدی ایرانی به طور عمده تولید و وارد بازار ها می شوند.