سایت چرم گاوی فلوتر

از جمله چرم بزی هورس که دارای سایت می باشند چرم های گاوی فلوتر می باشند که در انواع مختلفی وارد بازار های فروش می شوند.

نوعی از چرم های گاوی که در سطح کار مورد استفاده قرار می گیرند چرم های گاوی فلوتر هستند که بر روی چرم نازک بزی دوخته می شوند.

پیشرفت علم و تکنولوژی شیوه فروش چرم طبیعی بزی هم تغییر کرده و با اختصاص دادن سایت ها به خود مورد معامله قرار می گیرند.