تولیدکننده چرم گوسفندی قهوه ای روشن

چرم های گوسفندی قهوه ای روشن را معمولا تولیدکنندگان بسیاری در شهر های خاص بر عهده دارند و آن ها را به طور عمده تولید می کنند.
با این که مصرف چرم های گوسفندی در کشور ایران در زمینه تولید کیف و البسه زیاد است اما امکان تولید این چرم ها در هر شهری فراهم نمی باشد. چرم های گوسفندی در هر رنگی علی الخصوص رنگ قهوه ای روشن در شهر های تهران، مشهد، اصفهان و تبریز به طور عمده توسط تولید کنندگان آماده فروش می شوند.
چرم فروش